چاپ

تجدید حیات پیاده‌روهای شهری

کتاب: تجدید حیات پیاده‌روهای شهری
ترجمه: دکتر براتعلی خاکپور، دکتر مسعود داوری نژاد، طاهره واحدی
چاپ اول: ۱۳۹۴
شمارگان: ۵۰۰ جلد
انتشارات مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

چاپ

شناخت فضاي شهري

کتاب: شناخت فضاي شهري
تاليف: مسعود داوری نژاد - محمدرضا مبهوت
چاپ اول: ۱۳۹۱
شمارگان: ۲۰۰۰ جلد
انتشارات شهرداری مشهد - طحان