چاپ

کتاب: به سوی شهرهای سالم، مقایسه شرایط برای ایجاد دگرگونی

Jeld-Bookکتاب:  به سوی شهرهای سالم، مقایسه شرایط برای ایجاد دگرگونی
ترجمه: دکتر مسعود داوری نژاد، دکتر سید علی حسین پور، علی نجفی
چاپ اول: ۱۳۹۵
شمارگان: ۳۰۰ جلد
انتشارات دانشگاه بینالود مشهد

 

 

سرشناسه

:

اوتخار، ‏الکساندر ها. یی.
Otgaar, Alexander H. J.

‏عنوان و نام پديدآور

:

به سوی شهرهای سالم ، مقایسه شرایط برای ایجاد دگرگونی/نویسندگان الکساندر اوتگار ، جرئون کلیجز ، لئو ون‌دن برگ ؛ ترجمه مسعود داوری‌نژاد ، سید علی حسین‌پور ، علی نجفی.

‏مشخصات نشر

:

مشهد : نشر همدل‏، ۱۳۹۵.

‏مشخصات ظاهری

:

۷۰ ص.

‏شابک

:

۹۷۸-۶۰۰-۵۲۹۳-۰۹-۸

‏وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

‏يادداشت

:

عنوان اصلی: Towards healthy cities : comparing conditions for change ,۲۰۱۱.

‏موضوع

:

توسعه اجتماعی

‏موضوع

:

Community development

‏موضوع

:

بهداشت شهری

‏موضوع

:

Urban health

‏موضوع

:

بهداشت محیط‌ زیست

‏موضوع

:

Environmental health

‏موضوع

:

تحولات اجتماعی

‏موضوع

:

Social change

‏شناسه افزوده

:

کلیس، یرون

‏شناسه افزوده

:

Klijs, Jeroen

‏شناسه افزوده

:

برخ، لئو وان دن، ‏۱۹۴۸ - م.‏

‏شناسه افزوده

:

Berg, Leo van den

‏شناسه افزوده

:

داوری‌نژاد، مسعود، ‏۱۳۵۹ -‏، مترجم

‏شناسه افزوده

:

حسین‌پور، سید‌علی، ‏۱۳۶۴ -‏، مترجم

‏شناسه افزوده

:

ن‍ج‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۳ -، مترجم

‏رده بندی کنگره

:

HN۴۹ /ر۵‏الف۸ ۱۳۹۵

‏رده بندی دیویی

:

۳۶۲/۱۰۴۲

‏شماره کتابشناسی ملی

:

۴۲۴۳۹۰۱

مشاهده کتاب در سايت سازمان اسناد و کتابخانه ملي 

کتاب:  به سوی شهرهای سالم، مقایسه شرایط برای ایجاد دگرگونی