چاپ

شهر و رفتارهای اجتماعی

کتاب: شهر و رفتارهای اجتماعی 
تاليف: مسعود داوری نژاد - محمدرضا مبهوت
چاپ اول: ۱۳۹۲
شمارگان: ۲۰۰۰ جلد
انتشارات طحان

 

سرشناسه : داوری‌نژاد، مسعود، ‏‫۱۳۵۹

عنوان و نام پديدآور : شهر و رفتارهای اجتماعی/ تالیف مسعود داوری‌نژاد، محمدرضا مبهوت

مشخصات نشر : تهران : طحان‏‫، ۱۳۹۲

مشخصات ظاهری : ۱۵۰ص.: مصور، نمودار

شابک : ۷-۸۸-۲۹۳۲-۹۶۴-۹۷۸

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : کتابنامه

یادداشت : نمایه

موضوع : جامعه شناسي شهري

موضوع : شهرنشينی

موضوع : حاشيه­نشيني

موضوع : شهرسازی - جنبه‌های اجتماعی

شناسه افزوده : مبهوت، محمد‌رضا، ‏‫۱۳۵۶

رده بندی کنگره :۱۳۹۲ ۹ش۲د/HT۱۵۱

رده بندی دیویی : ۷۶/۳۰۷

شماره کتابشناسی ملی : ۳۱۹۱۸۸۹

مشاهده کتاب در سايت سازمان اسناد و کتابخانه ملي