وبسایت دکتر مسعود داوری نژاد - مسئولیت های اجرایی
چاپ

مسئولیت های اجرایی

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه بینالود مشهد (۱۳۹۱ تاکنون)

مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد (۱۳۹۱ تاکنون)

مشاور رئیس نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد (۱۳۹۵ تاکنون)

معاون و قائم مقام مرکز پژوهش­های شورای اسلامی شهر مشهد (۱۳۹۲- ۱۳۹۴)

رئیس اداره توسعه و ترویج مقررات ملی ساختمان شهرداری مشهد (۱۳۸۹- ۱۳۹۲)

کارشناس مدیریت ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی شهرداری مشهد (۱۳۸۷-۱۳۸۹)

کارشناس کمیسیون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی (۱۳۸۵-۱۳۸۷)

مدیر گروه شهرسازی و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی خاوران مشهد (۱۳۸۶-۱۳۹۱)

کارشناس مشاور شهرسازی شرکت مهندسين مشاور بهین پاژ (۱۳۹۱-۱۳۹۴)

کارشناس مشاور شهرسازی شرکت مهندسين مشاور نقش آذين شهر (۱۳۸۵-۱۳۸۶)

کارشناس مشاور شهرسازی شرکت مهندسين مشاور آب پوی (۱۳۸۳-۱۳۸۵)

داراي پروانه اشتغال بکار پايه یک اجرا و نظارت مهندسي عمران از وزرات راه و شهرسازی

داراي پروانه اشتغال بکار پايه دو نظارت و طراحی مهندسی شهرسازي از وزرات راه و شهرسازی