چاپ

معرفي کتاب شناخت فضاي شهري

 

انتشارات طحان (شهرداری مشهد)                       

تأليف : مسعود داوري نژاد،  محمد رضا مبهوت

در اين کتاب ضمن مطالعه و شناخت انواع فضاهاي شهري و کيفيات مورد نياز در هر يک و نيز معرفي انواع مبلمان شهري بکار رفته در آن، به بررسي آسيب شناسي سيما و منظر شهري از جنبه هاي مختلف و شناسايي راهکارهاي خلق نماي مطلوب و اصلاح شرايط کنوني در راستاي ارتقاء کيفيت محيط و بهبود سيما و منظر شهري پرداخته شده است .....