وبسایت دکتر مسعود داوری نژاد - سوابق آموزشی
چاپ

سوابق آموزشی

سوابق تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی :

گروه شهرسازی دانشگاه بين المللي امام رضا (ع)

گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

گروه شهرسازی دانشگاه بينالود مشهد

گروه شهرسازی دانشگاه اقبال لاهوری مشهد

گروه معماری دانشگاه اقبال لاهوری مشهد

گروه شهرسازی دانشگاه خاوران مشهد

گروه معماری دانشگاه خاوران مشهد

گروه عمران دانشگاه خاوران مشهد

گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- واحد سما

گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

گروه معماری دانشگاه توس مشهد

گروه شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی شهرداري­های خراسان

گروه معماری دانشکده فنی و حرفه­ای دارالفنون بجنورد

 

دروس تدریس شده:

جامعه شناسی شهری، کارشناسی ارشد شهرسازی

مديريت شهري، کارشناسی ارشد شهرسازی

سمینار، کارشناسی ارشد شهرسازی

برنامه ریزی مسکن، کارشناسی ارشد شهرسازی

مباني و روشهاي برنامه ريزي شهري، کارشناسی شهرسازی

درک و بیان محيط شهری، کارشناسی شهرسازی

درآمدي بر شهرشناسي، کارشناسی شهرسازی

بوم شناسی، کارشناسی شهرسازی

کاربرد نظام اطلاعات در شهرسازی، کارشناسی شهرسازی

سوانح طبيعي و سکونتگاههاي انساني، کارشناسی شهرسازی

مبانی معماری، کاردانی شهرسازی

طرح نهايي، کارشناسی معماری

تحلیل فضاهای شهری، کارشناسی معماری

برنامه ریزی روستا، کاردانی و کارشناسی معماری

تنظیم شرایط محیطی، کاردانی و کارشناسی معماری

هندسه ترسیمی، کاردانی معماری

محوطه­ سازی، کارشناسی عمران

اصول و مبانی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران

رسم فنی، کاردانی و کارشناسی عمران