چاپ

سوابق تحصیلی

نام :  مسعود

نام‌خانوادگى :  داوری نژاد مقدم

 تخصص :  شهرسازی

تحصيلات :

کارشناسی مهندسی عمران (راه و ساختمان)

کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دکتری برنامه ریزی شهری