چاپ

فعاليت هاي تحقیقاتی، پژوهشی

مسئول اجرایی ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۳

عضو کمیته علمی و داوری همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، ۱۳۹۳

دبیر اجرايي اولين کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار، مشهد، ۱۳۹۲

عضو کمیته علمی و داوری اولين کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار، مشهد، ۱۳۹۲

عضو کمیته داوری همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار، دانشگاه خاوران مشهد، ۱۳۹۲

عضو کمیته علمی و داوری همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران، ۱۳۹۲

عضو کمیته علمی و داوری همایش منطقه ای توسعه پايدار امنيت مرزي خراسان، دانشگاه آزاد شیروان، ۱۳۹۲

دبیر اجرايي اولين کنفرانس ملي بناي ماندگار، شهرداری مشهد، ۱۳۹۲

عضو کميته علمي و داوری اولين کنفرانس ملي بناي ماندگار، شهرداری مشهد، ۱۳۹۲

عضو شورای نظام ايده پردازي شهرداري مشهد، ۱۳۹۲

عضو کميته اجرايي دومين جشنواره انتخاب بناي برتر، شهرداری مشهد، ۱۳۹۲

دبير اجرايي همايش مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان، نظام مهندسی خراسان رضوی، ۱۳۹۱

عضو کميته علمي و داوری همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري، بوکان، ۱۳۹۱

کانديداي پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۰ شهرداري کلانشهر مشهد، ۱۳۹۰

عضو کميته علمي و داوری دومين کنفرانس ملي مديريت بحران، سازمان مدیریت بحران کشور، ۱۳۹۰

دبير اجرايي پنجمين همايش بين المللي پيشرفت هاي علوم و تکنولوژي، دانشگاه خاوران مشهد، ۱۳۹۰

استاد راهنمای بيش از ۲۰ عنوان پايان نامه (مقطع کارشناسي و کارشناسی ارشد)، ۱۳۸۸ تاکنون

استاد داور بيش از ۵۰ عنوان پايان نامه (مقطع کارشناسي)، ۱۳۸۸ تاکنون

دبير کميته پايان نامه هاي گروه معماري و شهرسازي دانشگاه خاوران مشهد، ۱۳۸۸-۱۳۸۹

عضو شورای پژوهشی دانشگاه خاوران مشهد، ۱۳۹۰

عضو کميته اجرايي اولين جشنواره انتخاب بناي برتر، شهرداری مشهد، ۱۳۸۹

عضو کميته علمی و اجرايي اولين همايش ملي فناوريهاي نوين در علوم مهندسي، دانشگاه خاوران مشهد، ۱۳۸۹

عضو کميته داوری مسابقات کشوری خرپای ماکارونی، دانشگاه خاوران مشهد، ۱۳۸۸

همکاری در تهیه طرح جامع شهرستان بردسکن، شرکت مهندسین مشاور نقش آذین شهر، ۱۳۸۵

همکاری در تهیه طرح جامع شهرستان فیض آباد، شرکت مهندسین مشاور نقش آذین شهر، ۱۳۸۵

همکاری در تهيه طرح جامع ساخت و سازهای شهر مشهد، شهرداری مشهد، ۱۳۸۸

همکاری در طرح بهساز دو، شهرداری مشهد، ۱۳۸۸