چاپ

مقالات علمی - پژوهشی

عنوان مقاله

نام مجله

شماره

نوع نشريه

سنجش ميزان توسعه اقتصادي استانهای کشور با روش تحليل خوشه­اي

پژوهشنامه خراسان بزرگ

۰۸

علمی- پژوهشي

سنجش ميزان توسعه يافتگي نواحي شهرداري مشهد، ايران

آمايش و توسعه پايدار

۰۳

علمی- پژوهشي

روانشناسي رنگ و کاربرد آن در شهر

مطالعات در دنياي رنگ

۰۴

علمی- ترویجی

آسيب شناسي روشهاي توليد مسکن درکشور با رويکرد توليد مسکن انبوه

بنا

۴۸

علمی- ترویجی

پوتراجايا، اولين باغشهر هوشمند مالزي

طاق

۶۰

علمی- تخصصی

توسعه پايدار و نقش و جايگاه آن در ارتقاء کيفيت زندگی شهری

ساختمان سبز

۱۷

علمی- تخصصی

گردشگري ديني و نقش آن در افزايش همگرايي فرهنگي در جهان اسلام

گشت و گذار

۳۹

نشريه بين­المللي

جريانهاي مهاجرت و نقش آن در توسعه مناطق حاشيه نشين

طاق

۳۰

علمی- تخصصی

دوچرخه سواري و نقش آن در ارتقاي کيفيت زندگي شهري

دانش نما

۲۱۳

علمی- تخصصی

نگرشي بر ديدگاههاي عمده در باب خصوصيات مناطق حاشيه نشين

مهندس اسوه

۱۲

علمی- ترویجی

ارزيابي مسکن حاشيه­نشينان در قالب برنامه­هاي توسعه اقتصادي- اجتماعي کشور

مهندس اسوه

۱۳

علمی- ترویجی